Bolagsstyrning 2017-12-13T10:40:25+00:00

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning, ersättningspolicy och ersättningssystem

Bolaget ska på sin webbplats förklara hur det uppfyller de krav på bolagsstyrning, ersättningspolicy samt ersättningssystem som Finansinspektionen genom sina föreskrifter ställer på Bolaget. Bolaget vill av den anledningen framhålla följande.

Bolagsstyrning

iZave AB (”Bolaget”) har tillstånd att förmedla försäkringar enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Bolaget har därtill tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse framgår att ett sådant bolag ska på sin webbplats förklara hur det organiserar och styr verksamheten. Bolaget ska också förklara hur styrelsen och verkställande direktör uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.

Styrningen av Bolaget regleras av såväl externa regelverk som interna regelverk. Bolagsstyrningen syftar till att uppnå en sund företagskultur samt säkerställa ett effektivt beslutsfattande genom en tydlig ansvarsfördelning mellan Bolagets olika organ. På lång sikt hoppas Bolaget att styrningen ska främja förtroendet för Bolaget bland kunder och marknaden i sin helhet.

Bolagets organisation är som följer:

Bolagsstämman

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta om Bolagets angelägenheter utövas. Det är ytterst aktieägarna som fattar beslut om Bolagets styrning genom att på stämman utse styrelse och styrelseordförande. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning, frågor om vinstutdelning till aktieägarna samt ta ställning till förslag om ändring i bolagsordningen.

Bolagsstyrelsen

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Styrelsearbetet styrs huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som närmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning inom styrelsen samt formen för styrelsesammanträden.

Av 6 kap. 5 b § Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse framgår att ett värdepappersbolag när det tillsätter styrelseledamöter ska beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper för att främja mångfald i bolagets styrelse. Mot denna bakgrund har Bolagets styrelse antagit en mångfaldspolicy som ska beaktas när bolagsstämman fattar beslut om vilka som ska ingå i Bolagets styrelse. Mångfaldspolicyn föreskriver att bolagsstämman vid tillsättning av styrelseledamöter bland annat ska ta hänsyn till faktorer som ledamöternas ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildning- och yrkesbakgrund.

När Bolaget tillsätter nya styrelseledamöter vänder sig Bolaget till ett externt rekryteringsbolag som bistår Bolaget med att finna personer som besitter den kompetens och erfarenhet som Bolaget efterlyser.

Nedan följer en individuell genomgång av styrelseledamöterna. På detta sätt vill Bolaget visa hur styrelseledamöterna lever upp till kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.

Bolaget vill framhålla att samtliga av följande personer har lämplighetsprövats av Finansinspektionen i sin roll som styrelseledamöter eller styrelseordförande.

Ole Rosholm Pedersen, Styrelseledamot

Ole Rosholm Pedersen är styrelseordförande i iZave AB. Han valdes in i styrelsen 2017. Ole är en arbetande styrelseordförande, vilket innebär att han deltar i det operativa arbetet.

Ole är även affärsutvecklingsdirektör och del av ledningsgruppen i Newcap Holding A/S som äger iZave AB. Ole har flera års erfarenhet i den finansiella sektorn med att utveckla och leda företag inom retail banking, kapitalförvaltning, fonddistribution och liv- och pensionsförsäkring på den nordiska marknaden.

Peter Reedtz – Styrelseledamot

Peter Reedtz är styrelseledamot i iZave AB. Han valdes in i styrelsen för iZave AB 2016-11-11. Peter har inga arbetsuppgifter i iZave AB.

Peter är ägare och VD för Asset Allocation Instituttet (Danmark). Han har bred erfarenhet från den finansiella sektorn i Danmark, bland annat som fondchef, investeringsdirektör och bankdirektör. Peter är styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal finansiella verksamheter i Danmark, Sverige och Luxemburg. Han är styrelseledamot i NewCap Holding A/S (Danmark) och styrelseordförande i Monyx Financial Group AB. Peter är ordförande i Asset Allocation Committée i Den Danska Finansanalytikerföreningen samt examinator vid Copenhagen Business School och Aarhus Universitet. Peter har en magisterexamen i finansiering från Aarhus Universitet.

Peter Steen Christensen – Styrelseledamot

Peter Steen Christensen är styrelseledamot i iZave AB. Han valdes in i styrelsen för iZave AB 2016-11-11. Peter har inga arbetsuppgifter i iZave AB.

Peter är CEO/VD för NewCap Holding A/S. Han är dessutom statsauktoriserad Revisor med många års erfarenhet som partner i revisionsverksamhet (Danmark). Han är styrelseledamot i finansiella bolag i Danmark och styrelseledamot i Monyx Financial Group AB. Peter har en Executive MBA från Copenhagen Business School.

Hans Schedin – Styrelseledamot

Hans Schedin är styrelseledamot i iZave AB. Hans valdes in som ledamot i styrelsen för iZave AB 2014-05-09. Hans har totalt två styrelseuppdrag. Hans har inga arbetsuppgifter i iZave AB.

Hans är advokat och delägare i MAQS Advokatbyrå Stockholm AB. Hans är specialiserad på juridik inom bank- och finanssektorn. Hans har tidigare arbetat som chefsjurist och stf. generaldirektör hos Finansinspektionen. Han har även arbetat som chefsjurist och stf. generaldirektör i Bankstödsnämnden och som ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på Finansdepartementet. Hans har även varit hovrättsassessor i Svea Hovrätt. Hans har en jur. kand. från Stockholms Universitet.

Bolaget arbetar ständigt med att utveckla styrelseledamöternas kunskapsnivå inom olika områden som berör Bolagets verksamhet. Nya ledamöter genomgår en introduktionsutbildning. Funktionen för regelefterlevnad håller regelbundet utbildning för styrelsen avseende förändringar i de regelverk som gäller för Bolagets verksamhet.

Johan Wagman – Styrelseledamot

Koncernchef Monyx.

Har verkat i finans- och försäkringsbranschen sedan 1990 i ledande befattningar inom Folksam med positioner som verkställande direktör och marknadsdirektör inom Folksam.

IFU

VD

Bolagets vd utses av styrelsen. Vd handhar den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Vd övervakar efterlevnaden av de målsättningar, policies, riktlinjer och instruktioner för Bolaget som styrelsen fastställt samt tillser att dessa underställs styrelsen för översyn. Vd ska därtill tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa Bolagets ställning, resultat och utveckling i övrigt. Arbetsfördelningen mellan styrelse och vd framgår genom styrelsens arbetsordning och instruktion till vd.

Styrelsen har utsett Maria Schäder till vd för iZave. Maria Schäder har verkat inom finansbranschen sedan 2000. Tidigare erfarenheter inkluderar olika befattningar inom SEB Private Banking och SEB Merchant Bank, kundansvarig på Fidelity International, chef för tredjepartsdistributionen på Swedbank Robur samt som ansvarig för försäljningsorganisationen inom Monyx. Maria är VD för iZave AB (under namnbyte till Hjerta Värdepappersservice AB) och Monyx Asset Management AB.

Maria Schäder har en Magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Revisor

Revisor utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorn granskar om Bolagets årsredovisning och räkenskaper är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Bolaget och dess finansiella ställning. Revisorn granskar även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av Bolagets angelägenheter.

Riskhanteringsfunktion, funktionen för regelefterlevnad och internrevision

Vad gäller Bolagets riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll vill Bolaget framhålla följande:

Bolagets riskhantering bygger på tre försvarslinjer samt en väl utvecklad riskprocess. Den första försvarslinjen utgörs av de anställda i Bolaget, inklusive vd som ansvarar för att dagligen hantera de risker som uppstår i Bolagets verksamhet inom respektive område. Den andra försvarslinjen svarar för övervakning av risker och regelefterlevnad och utgörs av de centralt oberoende funktionerna för riskhantering samt regelefterlevnad. Funktionen för riskhantering ansvarar för och hanterar samtliga risker som Bolaget är exponerad mot. Funktionen för regelefterlevnad har som övergripande uppgift att se till att Bolaget har de regler och rutiner som krävs för att Bolaget ska kunna leva upp till de krav som ställs i författningar och genom myndighetsbeslut med mera. Funktionerna är organisatoriskt och funktionellt oberoende av de operativa enheterna i Bolaget och är direkt underställda styrelsen. Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision som utövar en oberoende granskning och tillsyn av arbetet inom såväl den första som den andra försvarslinjen. Funktionen för internrevision kontrollerar och prövar effektiviteten av riskhanteringsfunktionens arbete.

Riskhantering

Bolaget ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Vidare ska Bolaget anta aktuella och lämpliga riktlinjer och rutiner för riskhantering i syfte att identifiera de risker som finns i dess verksamhet, metoder och system, samt vid behov fastställa den risknivå som kan accepteras. Bolaget har därför antagit riktlinjer för riskhantering och riskkontroll som identifierar och hanterar de risker Bolaget är exponerat mot. Riktlinjerna uppdateras minst årligen samt vid behov. Riktlinjerna kan tillhandahållas på begäran. Sådan begäran ska tillställas Bolaget skriftligen. Bolagets funktion för riskhantering har i uppgift att hjälpa Bolaget att ansvara för riskhanteringen. Det åligger funktionen för riskhantering att löpande kontrollera att Bolagets arbete med att identifiera och minimera risker är tillfredsställande och ändamålsenlig. Funktionen ska löpande rapportera om Bolaget har en godtagbar riskkontroll till Bolagets styrelse samt föreslå lämpliga åtgärder om brister har upptäckts. Vd ska löpande informera och konsultera funktionen för riskhantering i allt väsentligt som rör verksamheten och som kan ha betydelse för funktionens fullgörande av sin roll så som den är formulerad i riktlinjerna för riskhantering och riskkontroll.

Ersättningssystem och ersättningspolicy

Bakgrund

Styrelsen har antagit en ersättningspolicy för Bolagets räkning. Policyn har som mål att främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande hos dem som är verksamma i Bolaget. Policyn omfattar samtliga anställda i Bolaget. Bolaget har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter på detta område identifierat anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil (nedan Betydande risktagare). Av policyn framgår bland annat hur Bolaget avser att hantera ersättningarnas struktur, uppskjutande av rörlig ersättning samt bortfall av ersättning för berörd personal.

Styrelsen har utsett en styrelseledamot som ansvarar för ersättningsfrågor i styrelsen. Det åligger den ansvarige ledamoten att utföra en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Därutöver granskar funktion för regelefterlevnad årligen att Bolagets ersättningssystem och ersättningspolicy följer tillämpliga lagar och andra författningar.

Bolaget använder sig av rörliga ersättningar i syfte att rekrytera kompentent personal. Rörliga ersättningar användas också för att belöna befintliga anställdas prestationer.

Bolagets ersättningspolicy kan tillhandahållas på begäran. Sådan begäran ska tillställas Bolaget skriftligen.

Utbetalda ersättningar redovisas i Bolagets årsredovisning. Även denna kan tillhandahållas på begäran. Sådan begäran ska tillställas Bolaget skriftligen.

Resultatmätning och riskjustering

Bolagets bedömning av det resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas. I bedömningen ska Bolaget även ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för det kapital och den likviditet som verksamheten kräver.

Bolagets resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara resultat, dels att Bolaget underliggande konjunkturcykel och affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut.

När Bolaget beslutar hur stor del av de totala ersättningarna som ska vara rörlig ska Bolaget alltid säkerställa att dess totala ersättningar inte begränsar Bolagets förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.

Uppskjutande av ersättning

För Betydande risktagare vars rörliga ersättning uppgår till minst 100 000 kronor men som inte överstiger 500 000 euro till ska minst fyrtio (40) procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre (3) till fem (5) år innan den betalas ut till den anställde.

För anställda i den verkställande ledningen som är Betydande risktagare och för andra Betydande risktagare som har rörliga ersättningsdelar som överstiger 500 000 euro ska minst sextio (60) procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre (3) till fem (5) år innan den betalas ut till den anställde.

Syftet med en uppskjuten utbetalningsperiod är att risker hinner materialiseras innan utbetalning sker. Bolaget har därför en möjlighet att justera ersättningen till ett antal år efter att ersättningen fastställdes.

Bolaget ska i förekommande fall genom skriftligt avtal med den anställde säkerställa att den anställde förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller.

Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning

Bolaget ska ha en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning. De fasta delarna ska stå för en tillräckligt stor del av den anställdes totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll. Samtliga anställda ska vara berättigade till rörlig ersättning. En sådan ersättning ska dock inte i något fall kunna sättas till ett högre belopp än motsvarande tolv månadslöner. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra Bolagets resultat- eller balansräkning.

Uppgifter om de kriterier som ligger till grund för rörlig ersättning

Bolagets chef för fondförvaltning kan erhålla rörlig ersättning. Ersättningen är begränsad till visst belopp baserat på storleken av förvaltat kapital i respektive fond under diskretionär förvaltning. Ersättning blir aktuell först då viss kapitalnivå uppnås.

Information om ersättningar i iZave AB år 2016