Om PuL och penningtvätt 2017-12-22T12:52:58+00:00

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter hos iZave

iZave AB (”Bolaget”), organisationsnummer 556677-0391, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204).

Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker, som huvudregel, efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen.

Behandlingen har även stöd i 10 § Personuppgiftslagen. Bolaget behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen (2010:751) om betal-tjänster (betaltjänstlagen). I förhållande till dessa lagar är personuppgiftslagen subsidiär.

Bolaget samlar in personuppgifter, förnamn, efternamn, e-postadress, personnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer, IP-nummer från köpare och säljare i samband med att de använder Bolagets tjänster.

Uppgifterna används av Bolaget för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Bolagets samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Från denna huvudregel undantas personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha ett registrerat Personuppgiftsombud. Det åligger den Personuppgiftsansvarige, Bolaget, att utse dessa personer.

Alla Bolagets kunder har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till:

Bolagets personuppgiftsombud

Box 55 989

102 16 STOCKHOLM

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Säkerheten är väldigt viktigt iZave, vad gäller flera aspekter. En är penningtvätt och terrorismfinansiering.

Vad är penningtvätt och penningtvättslagen?

Kriminella verksamheter försöker använda finansiella system för att göra så att pengar tjänade på illegal verksamhet kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, smuggling, rån, bedrägerier, barnsexhandel, vapenhandel med mera.

Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Den svenska penningtvättslagen grundar sig på ett EU-direktiv. Penningtvättslagen innebär att iZave måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. iZave ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer, bolaget ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med kundens transaktioner.

Vi måste ställa frågor till dig

För att leva upp till penningtvättslagen måste vi ibland ställa kompletterande frågor till dig. Här beskriver vi olika förhållanden eller händelser som gör att vi måste vara mer uppmärksamma.

Kundkännedom

En del i vårt säkerhetsarbete är att du som kund alltid måste vara identifierad när du gör ärenden hos oss. När du gör ärenden via internet/app behöver du identifiera dig med hjälp av BankID. Vid rådgivning görs också alltid ID-kontroll. Om du vill genomföra en transaktion eller när du efterfrågar en ny tjänst kan du som är befintlig kund bli ombedd att uppvisa giltig ID-handling och svara på ytterligare frågor.

Du som företräder ett företag eller är egen företagare måste kunna visa upp giltig id-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. iZave behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att använda iZaves tjänster.

Transaktioner

När du vill teckna en produkt, göra en inbetalning eller annan transaktion kan du behöva svara på frågor och visa ID-handling om din rådgivare frågar efter det. Om en rådgivare inte förstår syftet med en transaktion eller inte förstår varifrån pengarna kommer så är han eller hon skyldig att fråga. Du som kund ska även vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Politically exposed person (PEP)

Enligt penningtvättslagen måste vi iZave känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst. Med anledning av detta krav kommer vi att behöva ställa ett antal frågor i samband med att du tecknar en produkt och/eller tjänst.

I vissa fall får iZave inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig ID-handling eller inte kan identifiera dig på telefon eller internet så kan iZave i många fall inte utföra den önskade tjänsten. Om rådgivaren hos oss inte följer penningtvättslagen kan iZave drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Det är också viktigt för iZave att göra allt i vår makt för att undvika att vår verksamhet och det finansiella systemet utnyttjas för brottsliga aktiviteter.

Om iZave misstänker penningtvätt kommer detta rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.