Intressekonflikt 2017-03-12T16:04:41+00:00

Intressekonflikt

Information om och hantering av intressekonflikter

I samband med rådgivning förekommer en huvudsaklig intressekonflikt mellan rådgivaren och kunden rörande ekonomiska incitament. Intressekonflikten ifråga härstammar från att rådgivaren får olika ersättning för olika produkter och tjänster som rådgivaren kan rekommendera kunden och som kunden kan välja att använda sig av. Ersättningens storlek och utbetalningstidpunkt varierar mellan olika produkter och tjänster som rådgivaren kan rekommendera till kunden. Denna ersättningsmodell skulle kunna leda till att rådgivaren rekommenderar produkter och/eller tjänster baserat på ersättningen till rådgivaren, istället för att rekommendera produkter och/eller tjänster baserat på vad som är lämpligt för kunden. Denna intressekonflikt hanteras med hjälp av följande åtgärder:

  • Innan några råd lämnas till kunden skall rådgivaren upplysa kunden om huruvida rådgivningen baseras på en opartisk analys och om hur den tillämpliga ersättningsmodellen kan komma att påverka rådgivningen.
  • Rådgivaren skall alltid rekommendera produkter och tjänster som är lämpliga för kunden utifrån kundens; målsättning, ekonomiska situation samt kunskap och erfarenhet. Rådgivaren skall även alltid skriftligt motivera varför samtliga rekommenderade produkter och/eller tjänster är lämpliga för kunden.
  • Rådgivaren skall alltid lämna skriftlig information om den ersättning som iZave erhåller efter upphandling av rekommenderade produkter och/eller tjänster. Den ersättning som iZave erhåller initialt och under det första året skall redovisas i kronor. Den ersättning som iZave erhåller därefter skall redovisas i procent.
  • iZave oberoende kontrollfunktioner kontrollerar kontinuerligt att iZave rådgivare lämnar investeringsråd till kunden enligt vad som bedöms vara lämpligt för kunden. Om en rådgivare inte lämnar investeringsråd till kunden enligt vad som bedöms vara lämpligt för kunden kan kunden erhålla ekonomisk kompensation och rådgivaren förlora såväl anställning som licenser.
  • iZave rådgivare är skyldiga att följa dessa riktlinjer.
  • En ytterligare aspekt på samma intressekonflikt består i att rådgivaren kan ha ett ekonomiskt incitament att råda en kund att genomföra ett byte av placering, av det enda skälet att rådgivaren kan komma att erhålla ersättning när ett sådant byte sker och/eller efter att ett sådant byte har skett. Även denna intressekonflikt hanteras med hjälp av tidigare beskrivna åtgärder.

iZave har vidare uppmärksammat den potentiella intressekonflikten i att iZave egna fonder kan investera i andra, egna fonder varvid iZave erhåller förvaltningsavgifter från båda fonderna. Detta incitament, och den potentiella intressekonflikten, hanteras genom att iZave fonder regleras av fondbestämmelser och regelverk enligt vilka iZave i förvaltningen av fonderna är skyldiga att tillse att placeringar sker med hänsyn till andelsägarnas bästa intresse, och inte iZave eget intresse av intäkter från dubbla förvaltningsavgifter. iZave är slutligen även enligt fondregelverket skyldigt att redovisa vilka avgifter för förvaltning av fonder, direkt och indirekt, som tas ut från det investerade kapitalet. Detta görs i fondfaktablad (KIID) och informationsbroschyren för fonderna.

Med hjälp av ovanstående åtgärder har iZave gjort bedömningen att intressekonflikten hanteras på ett tillförlitligt och på ett för kunden godtagbart sätt.

För hantering av intressekonflikter i övrigt har iZave styrelse antagit Riktlinjer för hantering av intressekonflikter, vilka iZave verksamhet följer för att på bästa möjliga sätt tillvarata klientens bästa utan menlig inverkan av andra faktorer.