Klagomål 2017-09-13T16:55:57+00:00

Klagomål

Om du inte är nöjd med vår rådgivning

Vi arbetar alltid för att tillhandahålla lämpliga råd och föredömlig service till varje kund. Om du av någon anledning är missnöjd med den rådgivning som du har fått, vänligen framför omgående dina synpunkter till din rådgivare i första hand och iZaves kundtjänst i andra hand. Om du anser att rådgivaren/kundtjänst inte hanterar ditt ärende på ett bra sätt kan du framföra ett skriftligt klagomål till iZaves klagomålsansvarige. Sådan klagomål besvaras skriftligt och snarast möjligt. Om vi inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar får du information om handläggningstiden.

Kvarstår missnöje efter beslut från vår klagomålsansvarige kan juridisk vägledning erhållas från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av Allmän domstol. ARN handlägger emellertid inte ärenden som kräver muntlig bevisföring.

iZave klagomålsansvarige

Klagomål ska primärt riktas till Anders Hedenfalk, klagomålsansvarig i iZave AB, iZave Stockholm AB, iZave Skåne AB, iZave Helsingborg AB, iZave Göteborg AB, iZave SR AB, iZave JB AB, iZave SG AB, iZave VT AB och iZave ET AB.

Ärende: Klagomål
Anders Hedenfalk
iZave AB
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm
Telefon 08 550 565 00
E-post: klagomal@iZave.se

Kontroll av iZave tillstånd

Bolagsverket

851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen

Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Kontroll av iZave ansvarsförsäkring

If, F200

106 80 Stockholm
Telefon: 0771-815 818
E-post: skadeservice@If.se
www.if.se

Juridisk vägledning

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå för information och rådgivning. De ger kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar.
Telefon: 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå bjuder kostnadsfri och opartisk vägledning.
Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Kommunernas konsumentvägledning

Konsumentvägledaren i er hemkommun ger råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar i nära kontakt med Konsumentverket.
Telefon: Kontakta konsumentvägledaren i er hemkommun
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se

Rättslig prövning

Sveriges Domstolar

Domstolsverket är en serviceorganisation för domstolarna i Sverige.
Telefon: 036-15 53 00
E-post: domstolsverket@dom.se
www.dom.se

Stockholms Tingsrätt

iZave AB är registrerat i Stockholm. Därför skall Stockholms Tingsrätt kontaktas i första hand vid önskemål om rättslig prövning.
Telefon: 08-657 50 00
www.stockholmstingsratt.se