Klagomål 2017-11-20T17:09:16+00:00

Klagomål

Klagomål

iZave eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är därför något vi tar på största allvar. Är du i något avseende missnöjd med vår hur vi har hanterat ditt ärende ber vi dig att i första hand kontakta berörd avdelning.

Kvarstår ditt missnöje efter sådan kontakt ber vi dig att ta ärendet vidare till funktionen klagomålsansvarig. Vi ber dig att framställa ärendet skriftligen enligt något av nedanstående:

Via brev till

iZave AB
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm
Telefon 08 550 565 00

Eller via e-post till

klagomal@iZave.se

Klagomål som inkommer till oss behandlas omsorgsfullt och med skyndsamhet. Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med vår motivering till detta.

Extern vägledning

Om du önskar oberoende extern vägledning kan du vända dig till Konsumenternas Bank och finansbyrå (telefon 08-24 30 85 eller www.konsumentbankbyran.se) eller till konsumentvägledningen i din kommun (mer information: www.konsumentverket.se).

Om vi efter handläggning av ditt klagomål skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för prövning.

Kontroll av iZave tillstånd

Bolagsverket

851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen

Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Kontroll av iZave ansvarsförsäkring

If, F200

106 80 Stockholm
Telefon: 0771-815 818
E-post: skadeservice@If.se
www.if.se

Juridisk vägledning

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå för information och rådgivning. De ger kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar.
Telefon: 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå bjuder kostnadsfri och opartisk vägledning.
Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Kommunernas konsumentvägledning

Konsumentvägledaren i er hemkommun ger råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar i nära kontakt med Konsumentverket.
Telefon: Kontakta konsumentvägledaren i er hemkommun
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se

Rättslig prövning

Sveriges Domstolar

Domstolsverket är en serviceorganisation för domstolarna i Sverige.
Telefon: 036-15 53 00
E-post: domstolsverket@dom.se
www.dom.se

Stockholms Tingsrätt

iZave AB är registrerat i Stockholm. Därför skall Stockholms Tingsrätt kontaktas i första hand vid önskemål om rättslig prövning.
Telefon: 08-657 50 00
www.stockholmstingsratt.se