Organisation 2017-09-13T16:31:12+00:00

Organisation

Vilka vi är

iZave AB ägs till etthundraprocent (100%) av NewCap Holding A/S som är noterat på Nasdaq OMX Köpenhamn, (nedan kallat ”NewCap”). NewCap består avdotterbolag såsom Monyx Asset Management AB, Monyx AB, det Luxemburgbaserade servicebolaget Nordic Fund Services A.S., Factor Insurance Brokers AB samt ett flertal försäkringsförmedlarbolag m.m. NewCap är en koncern som omsätter över 500 Mkr och har cirka 90 rådgivare samt ett förvaltat kapital i egna fonder på cirka 35 Miljarder kr.

Här redovisas hur iZave AB är organiserat, vilka som sitter i styrelsen, vem som är VD samt vilka som är ledande befattningshavare i bolaget.

Styrelse

Ole Rosholm Pedersen, Styrelseledamot

Ole Rosholm Pedersen är styrelseordförande i iZave AB. Han valdes in i styrelsen 2017. Ole är en arbetande styrelseordförande, vilket innebär att han deltar i det operativa arbetet.

Ole är även affärsutvecklingsdirektör och del av ledningsgruppen i Newcap Holding A/S som äger iZave AB. Ole har flera års erfarenhet i den finansiella sektorn med att utveckla och leda företag inom retail banking, kapitalförvaltning, fonddistribution och liv- och pensionsförsäkring på den nordiska marknaden.

Ole har en Mastersexamen i ekonomi från Århus Universitet.

Peter Reedtz – Styrelseledamot

Peter Reedtz är styrelseledamot i iZave AB. Han valdes in i styrelsen för iZave AB 2016-11-11. Peter har inga arbetsuppgifter i iZave AB.

Peter är ägare och VD för Asset Allocation Instituttet (Danmark). Han har bred erfarenhet från den finansiella sektorn i Danmark, bland annat som fondchef, investeringsdirektör och bankdirektör. Peter är styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal finansiella verksamheter i Danmark, Sverige och Luxemburg. Han är styrelseledamot i NewCap Holding A/S (Danmark) och styrelseordförande i Monyx Financial Group AB. Peter är ordförande i Asset Allocation Committée i Den Danska Finansanalytikerföreningen samt examinator vid Copenhagen Business School och Aarhus Universitet. Peter har en magisterexamen i finansiering från Aarhus Universitet.

Peter Steen Christensen – Styrelseledamot

Peter Steen Christensen är styrelseledamot i iZave AB. Han valdes in i styrelsen för iZave AB 2016-11-11. Peter har inga arbetsuppgifter i iZave AB.

Peter är CEO/VD för NewCap Holding A/S. Han är dessutom statsauktoriserad Revisor med många års erfarenhet som partner i revisionsverksamhet (Danmark). Han är styrelseledamot i finansiella bolag i Danmark och styrelseledamot i Monyx Financial Group AB. Peter har en Executive MBA från Copenhagen Business School.

Anders Hedenfalk – Styrelseledamot

Anders Hedenfalk är styrelseledamot i iZave AB. Anders valdes in som ledamot i styrelsen för iZave AB 2005-08-18.

Anders är COO i iZave AB. Anders har tidigare varit arbetande styrelseordförande i iZave AB. Anders har även arbetat med finansiell rådgivning hos iZave AB, Exceed AB och Skandiabanken. Anders har en kandidatexamen i finansiering och redovisning samt en magisterexamen i finansiell ekonomi från Uppsala Universitet.

Anders var med och grundade iZave AB.

Hans Schedin – Styrelseledamot

Hans Schedin är styrelseledamot i iZave AB. Hans valdes in som ledamot i styrelsen för iZave AB 2014-05-09. Hans har totalt två styrelseuppdrag. Hans har inga arbetsuppgifter i iZave AB.

Hans är advokat och delägare i MAQS Advokatbyrå Stockholm AB. Hans är specialiserad på juridik inom bank- och finanssektorn. Hans har tidigare arbetat som chefsjurist och stf. generaldirektör hos Finansinspektionen. Hans har även arbetat som chefsjurist och stf. generaldirektör i Bankstödsnämnden och som ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på Finansdepartementet. Hans har dessutom varit hovrättsassessor i Svea Hovrätt. Hans har en jur. kand. från Stockholms Universitet.

VD

Alexander Strömstedt – VD

Alexander Strömstedt är VD för iZave AB. Alexander var med och grundade iZave AB. Alexander har tidigare arbetat med försäkringsförmedling och investeringsrådgivning hos iZave AB och Exceed AB. Alexander har även arbetat som institutionell mäklare på uppdrag av Öhman Fondkommission. Alexander har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Uppsala Universitet.

Övriga ledande befattningshavare

Henrik Kwarnmark – Analys- och Fondförvaltningschef

Henrik Kwarnmark är Analys- och Fondförvaltningschef hos iZave AB. Henrik har tidigare bl.a. arbetat som Head of Business Development på den kvantitativa hedgefonden Density. Henrik har också mångårig erfarenhet av internationell kapitalförvaltning från bl.a. EFG Bank Schweiz. Henrik har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Toni Song – Vice VD och Ekonomichef 

Toni Song är Vice VD och ekonomichef i iZave AB. Toni har tidigare arbetat med försäkringsförmedling och investeringsrådgivning hos iZave AB och Exceed AB. Toni har även arbetat som analytikerassistent hos Danske Securities. Toni har en magisterexamen i nationalekonomi och en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Toni var med och grundade iZave AB.

Anders Hedenfalk – Centralt Funktionsansvarig och Klagomålsansvarig

Anders Hedenfalk är Centralt Funktionsansvarig avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Klagomålsansvarig i iZave AB och i samtliga anknutna ombud till iZave AB. Anders är även verksam som styrelseledamot i iZave AB och styrelseordförande samtliga anknutna ombud till iZave AB. Anders har tidigare arbetat med försäkringsförmedling och investeringsrådgivning hos iZave AB och Exceed AB samt med investeringsrådgivning hos Skandiabanken. Anders har en kandidatexamen i finansiering/redovisning och en magisterexamen i finansiell ekonomi från Uppsala Universitet. Anders var med och grundade iZave AB.

Anders Ivarsson – IT-chef

Anders Ivarsson är IT-chef för iZave AB. Anders har arbetat med IT-frågor sedan 1986 och med IT-frågor i finansbranschen sedan 1992. Från 1996 som IT-chef för JP Bank AB och efter fusion JP Matteus Bank AB. Därefter som IT-chef för TPR Tjänstepensionsrådgivarna AB, Direkt försäkringsförmedling AB och för närvarande IT-chef för Monyx AB och iZave AB.