Tillstånd 2017-03-10T16:27:00+00:00

Tillstånd

Tillstånd från Finansinspektionen

iZave AB (org. nr. 556677-0391) står under tillsyn av Finansinspektionen (”FI”). FI är en myndighet som bl.a. övervakar företag på finansmarknaden. iZave Stockholm AB (org. nr. 559043-4635), iZave Malmö AB (org. nr. 556799-5302), iZave Göteborg AB (org. nr. 559043-7595), iZave Helsingborg AB (org. nr. 559048-3581), iZave Uppsala AB (org. nr. 559074-5658), iZave Ryman AB (org. nr. 559089-5230), iZave JB AB (org. nr. 559089-2567), iZave SG AB (org. nr. 559089-2641), iZave VT AB (org. nr. 559089-2609) och iZave ET AB (org. nr. 559089-2625) är s.k. anknutna ombud till iZave AB, se rubriken ”Anknutna ombud”, nedan.

iZave AB har FI:s tillstånd att dels bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dels bedriva försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt att registreras som förvaltare av fondandelar enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Nedan redogörs för vilka specifika tillstånd som är hänförliga till iZavekoncernens olika tjänster och bolag.

Värdepappersrörelse

Med värdepappersrörelse avses verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet (enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden).

iZave AB:s värdepappersrörelse innefattas i följande tillstånd enligt andra kapitlet lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:

– mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
– utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
– diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
– investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
– förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet

Försäkringsförmedling

Med försäkringsförmedling avses yrkesmässig verksamhet som består i att (i) lägga fram eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås, (ii) för någon annans räkning ingå försäkringsavtal, eller (iii) bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

iZave AB:s försäkringsförmedlingstillstånd omfattar både direkt olycksfalls- och sjukförsäkring samt direkt försäkring i samtliga livförsäkringsklasser.

iZave AB, iZave Stockholm AB, iZave Malmö AB, iZave Helsingborg AB, iZave Göteborg AB har självständiga tillstånd från FI att bedriva försäkringsförmedling enligt ovan.

Försäkringsförmedlarna som är verksamma i iZave Ryman AB, iZave JB AB, iZave SG AB, iZave VT AB och iZave ET AB har självständiga tillstånd som fysiska personer från FI att bedriva försäkringsförmedling.

FI ska på begäran upplysa klienter och andra intressenter om en anställd hos iZave AB, iZave Stockholm AB, iZave Malmö AB, iZave Helsingborg AB, iZave Göteborg AB, iZave Ryman AB, iZave JB AB, iZave SG AB, iZave VT AB och iZave ET AB har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. För kontroll/frågor, vänligen kontakta:

Finansinspektionen

Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35

iZave AB, iZave Stockholm AB, iZave Skåne AB, iZave Helsingborg AB, iZave Göteborg AB, iZave Ryman AB, iZave JB AB, iZave SG AB, iZave VT AB och iZave ET AB är registrerade hos Bolagsverket för försäkringsförmedling. För kontroll och frågor, vänligen kontakta:

Bolagsverket

Allmän adress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida: www.bolagsverket.se
Telefon: 060-18 40 00
Fax: 060-12 98 40

Anknutna ombud

iZave AB har ingått avtal med iZave Stockholm AB (org. nr. 559043-4635), iZave Malmö AB (org. nr. 556799-5302), iZave Göteborg AB (org. nr. 559043-7595), iZave Helsingborg AB (org. nr. 559048-3581), iZave Uppsala AB (org. nr. 559074-5658), iZave Ryman AB (org. nr. 559089-5230), iZave JB AB (org. nr. 559089-2567), iZave SG AB (org. nr. 559089-2641), iZave VT AB (org. nr. 559089-2609) och iZave ET AB (org. nr. 559089-2625) om att respektive bolag ska vara anknutet ombud till iZave AB.

Som anknutet ombud har iZave Stockholm AB, iZave Malmö AB, iZave Göteborg AB, iZave Helsingborg AB, iZave Uppsala AB, iZave Ryman AB, iZave JB AB, iZave SG AB, iZave VT AB och iZave ET AB rätt att, för iZave AB:s räkning (i) marknadsföra s.k. investerings- eller sidotjänster, (ii) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument och (iii) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster.

iZave AB är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som iZave Stockholm AB, iZave Malmö AB, iZave Göteborg AB, iZave Helsingborg AB, iZave Uppsala AB, iZave SR AB, iZave JB AB, iZave SG AB, iZave VT AB och iZave ET AB genom den verksamheten uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Som nämnts ovan har iZave Stockholm AB, iZave Skåne AB, iZave Helsingborg AB och iZave Göteborg AB självständiga tillstånd från FI att bedriva försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Ovan framgår också att försäkringsförmedlarna, som är verksamma i iZave Ryman AB, iZave JB AB, iZave SG AB, iZave VT AB och iZave ET AB, har självständiga tillstånd som fysiska personer från FI att bedriva försäkringsförmedling.