Trygghet 2017-03-13T10:41:44+00:00

Trygghet

Omfattande reglering

iZaves verksamhet är föremål för en omfattande reglering – såväl extern som intern. Syftet är att du som kund alltid ska vara trygg.

Tillstånd av Finansinspektionen

iZave AB (org. nr. 556677-0391) står under tillsyn av Finansinspektionen (”FI”). FI är en myndighet som bl.a. övervakar företag på finansmarknaden. iZave AB har FI:s tillstånd att dels bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dels bedriva försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt att registreras som förvaltare av fondandelar enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. För information om vilka specifika tillstånd som är hänförliga till iZave AB med anknutna ombud, vänligen klicka här.

Licensierade rådgivare

Samtliga rådgivare som är verksamma i iZave AB med anknutna ombud är licensierade av SwedSec Licensiering AB och/eller InsureSec AB. SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. För ytterligare information hänvisas till www.swedsec.se. InsureSec AB (InsureSec) tillhandahåller licensiering av försäkringsförmedlare på den svenska marknaden. För ytterligare information hänvisas till  www.insuresec.se.

Lämpliga rekommendationer

Regelverket ställer krav på att såväl investeringsrådgivare som försäkringsförmedlare alltid ska lämna lämpliga råd till kunden. Regelverket ställer även krav på att dokumentera varje råd som har lämnats till kunden och skälen för varje råd. Dokumentationen skall vara utformade på ett sådant sätt att det tydligt framgår att varje lämnat råd är lämpligt för kunden.

Ett värdepappersbolag ska enligt 8 kap 23 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”värdepappersmarknadslagen”) när det tillhandahåller investeringsrådgivning inhämta nödvändiga uppgifter från kunden om dennes kunskaper och erfarenheter av finansiella instrument samt om dennes ekonomiska situation och mål med investeringen, så att bolaget kan rekommendera kunden de tjänster och instrument som är lämpliga för denne.

I 15 kap. 2§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse anges att bolaget vid investeringsrådgivning ska inhämta den information som är nödvändig för att förstå väsentliga fakta om kunden. Bolaget skall ha rimlig grund att anta att den transaktion som rekommenderas uppfyller kundens mål med investeringen, är av sådant slag att kunden finansiellt kan bära de risker som är förenliga med mål med investeringen samt är av sådant slag att kunden har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med transaktionen. Med kundens mål med investeringen avses hur länge kunden önskar inneha investeringen, kundens riskvilja och riskprofil samt syftena med investeringen.

En försäkringsförmedlare ska i enlighet med 5 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (”försäkringsförmedlingslagen”) i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed och med tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen. Försäkringsförmedlaren skall anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden.

Statlig insättningsgaranti och investerarskydd

Insättningsgaranti

Information om insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Den statliga insättningsgarantin omfattar inlåning (likvida medel) på konto. I iZave omfattar garantin likvida medel på iZave depå och Investeringssparkonto enligt beslut av Riksgälden. Den statliga insättningsgarantin gäller däremot inte för medel på vissa konton med speciella villkor, till exempel konton för individuellt pensionssparande (IPS). Pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och kapitalpensionsförsäkring omfattas inte heller av den statliga insättningsgarantin. För vidare information om dessa produkter se respektive produkts förköpsinformation eller villkor.

Den statliga insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken på konton som omfattas av garantin. Ersättningen uppgår till högst 950 000 kronor.

Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner och statliga myndigheter.

För ytterligare information hänvisas till www.insattningsgarantin.se.

Investerarskydd

För värdepapper i Investeringssparkonto (ISK) och iZave Depå gäller det statliga investerarskyddet vilken ger dig ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor.

En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet skall framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten skall betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts.

För ytterligare information hänvisas till www.riksgalden.se. 

Klagomålshantering

iZave arbetar alltid för att tillhandahålla lämpliga råd och föredömlig service till varje kund. Om du av någon anledning är missnöjd med den rådgivning som du har fått, vänligen framför omgående dina synpunkter till din rådgivare i första hand och iZaves kundtjänst i andra hand. Om du anser att rådgivaren/kundtjänst inte hanterar ditt ärende på ett bra sätt kan du framföra ett skriftligt klagomål till iZaves klagomålsansvarige. Sådan klagomål besvaras skriftligt och snarast möjligt. Om iZave inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar får du information om handläggningstiden.

Om missnöje kvarstår efter beslut från vår klagomålsansvarige kan juridisk vägledning erhållas från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av Allmän domstol.

Ansvarsförsäkring

Även om iZave har som målsättning att du som kund alltid ska vara nöjd med den service och de tjänster som iZave tillhandahåller, vill vi att du som kund alltid ska känna dig trygg med att iZave kan ersätta dig vid eventuell skada. iZave innehar ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget If, vilket innebär att våra kunder inte riskerar att bli utan ersättning till följd av skada som iZave har vållat, på grund av bristande betalningsförmåga eller betalningsvilja. Eventuell ersättning till följd av skada utbetalas i sådana fall ur iZaves försäkring.