Gaia Global 2017-09-14T15:44:20+00:00

Gaia Global

 

Gaia Global är en genuint aktiv aktiefond som kommer att investera i främst noterade globala aktier och andra aktierelaterade värdepapper.

Mål och placeringsinriktning

Fonden har som mål att ge en långsiktig värdetillväxt över tid genom investeringar i globala aktier.

Kapitalet i Gaia Global placeras i cirka 40-60 olika aktier globalt baserade på olika strategier som bedöms skapa potential till överavkastning mot relevant jämförelseindex. Derivatinstrument kan användas som en aktiv del i investeringsstrategin eller för minska oönskade risker. Fonden kan om det anses fördelaktigt minimera eventuella oönskade effekter från växelkursförändringar.

Risk- och avkastningsprofil

Risk- avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning när du investerar i andelsklassen.
För att se information om risk och avkastningsindikatorn och information om aktuell riskkategori, se basfaktabladet på: http://www.swedbank.lu/swedbank-management-company/index.htm.

Andelsvärde

Fondens andelsvärde beräknas normalt varje bankdag i Luxemburg och publiceras på:

http://www.swedbank.lu/swedbank-management-company/index.htm

Basfaktablad och prospekt

Basfaktablad och prospekt publiceras på:
http://www.swedbank.lu/swedbank-management-company/index.htm

Användningsområde

Gaia Global är lämplig för långsiktiga investeringar och kan användas enskilt eller i kombination med andra finansiella instrument för att uppnå önskad risknivå. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt, men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden.

Förvaltare

Gaia Global förvaltas av Henrik Kvarnmark och Peter Källström. Henrik Kwarnmark är Analys- och Fondförvaltningschef hos iZave AB. Peter Källström är analytiker hos iZave AB.

PDF för nedladdning

Månadsrapport