Mimer Sverige 2017-09-14T15:45:13+00:00

Mimer Sverige

 

Mimer Sverige är en genuint aktiv aktiefond som kommer att investera minst 80% av sina tillgångar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper utgivna av företag med hemvist eller huvudaktivitet i Sverige.

Mål och placeringsinriktning

Fonden har som mål att ge en långsiktig värdetillväxt över tid genom investeringar i svenska aktier.

Kapitalet i Mimer Sverige placeras i ca 40-60 olika svenska aktier baserade på olika strategier som bedöms skapa potential till överavkastning mot relevant jämförelseindex. Derivatinstrument kan användas som en aktiv del i investeringsstrategin eller för minska oönskade risker. Fonden kan om det anses fördelaktigt minimera eventuella oönskade effekter från växelkursförändringar.

Risk- och avkastningsprofil

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning när du investerar i andelsklassen.
För att se information om risk och avkastningsindikatorn och information om aktuell riskkategori, se basfaktabladet på: http://www.swedbank.lu/swedbank-management-company/index.htm.

Andelsvärde

Fondens andelsvärde beräknas normalt varje bankdag i Luxemburg och publiceras på:

http://www.swedbank.lu/swedbank-management-company/index.htm

Basfaktablad och prospekt

Basfaktablad och prospekt publiceras på:
http://www.swedbank.lu/swedbank-management-company/index.htm

Användningsområde

Mimer Sverige är lämplig för långsiktiga investeringar och kan användas enskilt eller i kombination med andra finansiella instrument för att uppnå önskad risknivå. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt, men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden.

Förvaltare

Mimer Sverige förvaltas av Henrik Kvarnmark och Peter Källström. Henrik Kwarnmark är Analys- och Fondförvaltningschef hos iZave AB. Peter Källström är analytiker hos iZave AB.

PDF för nedladdning

Månadsrapport